Scroll to top
© 2019, Nerve Digital Agency Co., Ltd.
แชร์

ระบบเรียนออนไลน์ Shopee Bootcamp

E-learning Website

ระบบเรียนออนไลน์ Shopee Bootcamp

ระบบเรียนออนไลน์ Shopee Bootcap มีผู้ใช้งานทั้งหมดเกือบ 600 คน โดยมีหลักสูตรเรียนแบ่งเป็น 3 หลักสูตรคือ “นักขายมือใหม่”,”นักขายดาวรุ่ง” และ ”นักขายมือโปร” โดยผู้เรียนทุกคนจะต้องเริ่มเรียนในหลักสูตรเริ่มต้นก่อนทั้งหมด (นักขายมือใหม่) หลังจากนั้นในทุก 15 วันจะมีการเช็คคะแนนของผู้เรียน

หากคะแนนเรียนในหลักสูตรนั้นๆ เกิน 70% หรือไม่และยอดขายเป็นไปตามเกณฑ์ที่โครงการฯ กำหนดไว้หรือไม่ ถ้าคะแนนเกิน 70% และมียอดขายใน Shopee เกินเกณฑ์ที่โครงการฯ กำหนดไว้ ผู้เรียนจะสามารถเรียนในหลักสูตรที่สูงขึ้น พร้อมกับการยกระดับเป็นผู้ประกอบการในระดับที่สูงขึ้น และจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามระดับของผู้ประกอบการที่โครงการกำหนดโดยแบ่งเป็น “Beginner”,”Junior” และ “Pro”

หากผู้เรียนมีคะแนนในหลักสูตรเกิน 70% แต่ยอดขายไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่โครงการฯกำหนด ผู้เรียนจะสามารถเรียนในหลักสูตรที่สูงขึ้น โดยระดับของผู้ประกอบการนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลง และจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามระดับของผู้ประกอบการของตน

ทั้งนี้หากผู้เรียนไม่เข้าเกณฑ์ในเงื่อนไขทั้ง 2 ข้อด้านบน ผู้เรียนจะไม่สามารถเรียนในหลักสูตรที่สูงขึ้นไปได้ โดยสามารถเรียนซ้ำในหลักสูตรเดิมเพื่อทำคะแนนให้ดีขึ้นเพื่อให้ได้รับการพิจารณาในการเลื่อนระดับในครั้งถัดไปได้

บทบาทและหน้าที่ของเทรนเนอร์ที่เกี่ยวเนื่องกับผู้เรียนในระบบนั้นจะเป็นในลักษณะของพี่เลี้ยงที่ คอยให้คำปรึกษาตอบข้อสงสัย และยังเป็นผู้ตรวจการบ้านของผู้เรียนที่ตนเองดูแล ซึ่งเทรนเนอร์นั้นจะรับผิดชอบดูแลผู้เรียนในจำนวนที่ไม่มากเกินไปนัก และจำหน่ายสินค้าที่มีลักษณะใกล้เคียงกันทั้งกลุ่มเพื่อให้ง่ายต่อการติดตามให้คำแนะนำของเทรนเนอร์ด้วย

ขั้นตอนทำงาน

จากความต้องการของลูกค้าคือระบบเรียนออนไลน์และระบบจัดการการเรียนรู้ LMS (Learning Management System) โดยเริ่มเลือกใช้ PHP Framework ที่เหมาะสมและยืดหยุ่น จากนั้นจึงดำเนินการตามความต้องการของลูกค้า

  • วันที่

    มีนาคม 10, 2019

  • สกิล & เครื่องมือ

    JQuery, LMS, PHP Framework

  • ลูกค้า & พาร์ทเนอร์

    Shopee (ประเทศไทย)

แชร์โปรเจ็ค
เปิดเว็บไซต์